Јава - Како да ја прочитате датотеката JSON како низа

Во овој пост ќе разгледаме како да прочитате JSON-датотека како променлива на String во Java. Ова понекогаш е корисно, особено при тестирање на API кога сакате ПОСТАТ товар на JSON до крајна точка.

Можете да го ставите товарот на JSON во датотека, а потоа да ја прочитате JSON-датотеката како низа и да ја користите како тело на POST-барање.

Прочитајте ја датотеката JSON како низа

Да претпоставиме дека имаме датотека JSON на следната локација:

src/test/resources/myFile.json

{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }

Потоа можеме да го искористиме следниов Java код за да ја прочитаме горенаведената JSON-датотека како String:

import java.nio.file.Files; import java.nio.file.Paths; public class ReadJsonAsString {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String file = 'src/test/resources/myFile.json';
String json = readFileAsString(file);
System.out.println(json);
}
public static String readFileAsString(String file)throws Exception
{
return new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file)));
} }

Излез:{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }